11 - Ideoista ja käsitteistä: linkkejä kolmeen EDINA-työkaluun

Siirtymä ja arviointi: on osa luokkahuoneessa tapahtuvaa arviointia, ja voi siksi olla hyvä vaihtoehto nykyisille käytännöille. Vastaanotto liittyy luokkahuonetilanteisiin (uusien) oppilaiden kanssa, kuten diagnostiikkaan ja sukulaisten osallisuuteen. Arviointi yhdistyy oppilaiden havainnointiin ja arviointiin, heidän monikielisyyteensä, ja koulukielen oppimiseen.

Eriyttäminen: meidän tulee tutkia konvergentin ja divergentin eriyttämisen välistä eroa. Divergentti ei voi olla ainoa mekanismi pedagogisen/didaktisen ympäristön jäsentämiseksi. Lisäksi: miten voimme käyttää hyväksi olemassa olevia monikielisiä repertuaareja? Eriyttämisen tulisi alkaa moninaisuudesta, ei puute-ajatusmallista.
Haaste: miten voimme hyödyntää olemassa olevia monikielisiä repertuaareja?

Opettajan taidot: ovat osa jokaista käsitettä. Taitojen tulisi muovata näitä laajempia arviointeja sekä vahvoja oppimisympäristöjä, niitä tarvitaan divergenttien ja konvergenttien eriyttämismenetelmien soveltamiseen, ja niiden tulisi muovata edellä mainittua neljää eri toimintatarkoitusta.