9 - Arviointi

Lapsia arvioidaan koulussa eri aikoina. Hiljattain maahan tulleiden taitoa tai osaamista koulukielessä arvioidaan usein. Kielitaidon arviointi tapahtuu usein siirtymävaiheissa. Oppilaiden kielitaidon arviointi myös tapahtuu joskus irrallaan kielen oppimisen prosessista.

Käsityksemme arvioinnista: ohjausta/oppimista ei saisi erottaa arvioinnista, sen sijaan molemmat tulisi integroida. Tämä avaa mahdollisuuksia vaihtoehtoisille arvioinnin muodoille: palaute, ediste (feedforward), ryhmäarviointi, yhteisarviointi (co-assessment), jne.

Tämä liittyy dynaamiseen arviointiin – palaute entistä monimutkaisemmissa ja haastavammissa tehtävissä – ja Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeeseen. Lähikehityksen vyöhyke on ero sen välillä, mitä oppilas voi itse tehdä ilman apua ja mitä hän voi saavuttaa tuen avulla.

Kutsumme arvioinnin ja oppimisen integroimista “arvioinniksi oppimista varten”, “arvioinniksi oppimisena” tai “oppimissuuntautuneeksi arvioinniksi”. Tämä liikkuu yhtä virtaa sosiaalisen konstruktivismin oppimista koskevien lähestymistapojen kanssa: palaute ja ediste ovat esimerkkejä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suhteessa arviointiin ja kulkevat käsi kädessä yhteistoiminnallisten oppimisstrategioiden kanssa.