Viisi edellytystä hyvälle eriyttämiselle

Koulutyötä ja luokkahuonetoimintaa organisoidaan koulutuksen kieliopin mukaisesti. Kyseessä on ennakko-oletuksista, säännöistä ja perinteistä muodostuva kokonaisuus, joka määrittää sen, miten koulutusta järjestetään. Ajat ovat muuttuneet, mutta monet koulutuksen kieliopit eivät. Voimakkaiden muutosten aikana (kuten suurien muuttoliikkeiden tapauksessa) koulutuksen haasteena on mukauttaa koulutuksen kielioppi vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Se voi auttaa sinua keskittymään seuraaviin tekijöihin.

Eriyttäminen voi mennä paljon luokkahuonetta pidemmälle. Joskus yhden oppilasryhmän oppimistarpeet eroavat niin paljon, että seuraavat neljä tekijää tulisi ottaa huomioon, jotta voidaan muuttaa joitain luokkahuoneen ominaisuuksia ja jopa koko kouluorganisaatiota.

1. Oppimistavoitteiden ryhmittäminen

Jotkut oppimistavoitteet edellyttävät eksplisiittistä ohjeistusta (aakkoset). Toiset taas ovat abstraktimpia (kuten jakolasku). Abstraktien oppimistavoitteiden sijoittaminen konkreettiseen kontekstiin ja niiden ryhmittäminen toisten oppimistavoitteiden kanssa voi tehdä oppisisällöistä helpommin lähestyttäviä vastikään maahan tulleille oppilaille.

Vertaile oppituntisuunnitelmia:

Eksplisiittistä ohjausta, temaattista ohjausta
9 t – 9 t 35 min
Teknistä lukemista, sanoja vaatteista

9 t 35 min – 10 t
Luetun ymmärtäminen: tosiasiat

10 t – 10 h 25 min
Laskenta: murtoluvut

10 t 25 min – 11 t
Kuullun ymmärtäminen: lauluja rakkaudesta. Teeman valinta: Muoti

9 t – 11 t
Teknistä lukemista vaatteista.
Luetun ymmärtäminen maasi tunnetuista muotisuunnittelijoista.
Puheentuottamisharjoitus muista kuuluisista suunnittelijoista, joita oppilaat tietävät.
Laskemisharjoituksia: vaatteiden ostaminen ja vähennyslaskut.
Kuullun ymmärtäminen: dokumentti muotisuunnittelija Gaultierista.

Toinen tuntisuunnitelma yhdistää kielelliset oppimistavoitteet matemaattisiin. Se tarjoaa enemmän kontekstia ja antaa oppilaiden työskennellä omaan tahtiinsa.

2. Oppilaiden ryhmittäminen

Voit ryhmitellä oppilaita käyttäen eri kriteereitä:

  • Kiinnostuksen kohteet: tilaisuuden tullen voit organisoida työpajoja, joissa oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioita, kohtaavat.
  • Taso: tasoryhmät helpottavat opettamista. Kuitenkin oppilaat voivat tuntea olonsa leimatuiksi, jos he kuuluvat aina samaan ryhmään.
  • Heterogeeninen ryhmittäminen: heterogeenisissä ryhmissä edistyneemmät oppilaat voivat auttaa muita. Yhteistoiminnallisissa rakenteissa oppilaat eivät vain saavuta akateemisia tavoitteita. Se on myös erinomainen tapa kehittää heidän sosiaalisia taitojaan. He oppivat, kuinka johtaa ryhmää, moderoida, huolehtia materiaaleista, kunnioittaa toisten oppilaiden työtä.
  • Moni-ikäiset ryhmät: ryhmittelemme hyvin usein lapsia heidän ikänsä perusteella. Näin ei ole kuitenkaan tarpeellista tehdä. Nuoremmat lapset oppivat nopeasti, kun he voivat seurata ja jäljitellä vanhempia lapsia. Sopivina hetkinä viikosta voit koota moni-ikäisen ryhmän.

3. Opettajien ryhmittäminen

On kyse yhteisopettajuudesta, kun useampi kasvatuksen ammattilainen tukee ryhmää oppimistavoitteiden saavuttamisessa, tasavertaisessa suhteessa, strukturoidusti, tietyn ajanjakson ajan. He tekevät tämän samoilla tai toisiinsa liittyvillä alueilla.

Yhteisopettajuus on pysyvä ammatillisen kehityksen lähde, jos tehtäviä jakavat opettajat varaavat aikaa toistensa konsultoinnille ja palautteen antamiseksi toisilleen.
Yhteisopettajuus tarjoaa oppilaille laajentuneesti tilaa henkilökohtaiselle huomiolle ja palautteelle. Tilaa on eriytetylle ohjaukselle, linjauslomakkeiden muuttamiselle sekä lisätuen tarpeessa olevien oppilaiden ja lisähaasteita kaipaavien oppilaiden paremmalle huomioimiselle.

4. Eriyttäminen oppimisprosessin eri vaiheissa

Voit eriyttää sekä divergentillä että konvergentilla tavalla seuraavien kolmen oppimisprosessin vaiheen aikana:

Oppisisällön ohjaus (1) ja prosessointi (2)

● Klassinen ohjaus ilman eriyttämistä.
● Tarjoa tiekarttoja, joissa on kuvakirjoitusta ohjeistusta varten.
● Anna oppilaiden tutustua tehtävänantoon itsenäisesti ja pyydä heitä tulemaan ohjauspöydän ääreen, jos he tarvitsevat lisäohjausta.
● Jaa luokka kahteen ryhmään. Kumpikin ryhmä lukee yhden tehtävänannon. Jokainen oppilas ryhmästä A selittää tehtävänantonsa oppilaalle ryhmästä B ja toisinpäin.
● Suoran ohjauksen aktivointi: anna hyvin strukturoidut ohjeet oppilaillesi. Testaa ovatko he ymmärtäneet (Google lomakkeella, lyhyellä tietovisalla tai pistokokeella, itsearvioinnilla, tms.). Jaa heidät kolmeen ryhmään:
○ Ryhmä A saa lisäohjausta sinun avustuksellasi.
○ Ryhmä B työskentelee itsenäisesti tehtävän parissa.
○ Ryhmä C saa haastavamman tehtävän.
● Tarjoa vaihtoehtoja, jotta oppilaat voivat valita, miten he haluavat omaksua uuden oppisisällön (video, tiekartta, teksti, toisen oppilaan havainnointi, tms.).

Arviointi (3)

● Opettajakeskeinen arviointi: sinä päätät, kuinka oppilaat arvioidaan.
● Oppilaskeskeinen arviointi: oppilaat voivat ehdottaa, miten he haluavat, että heitä arvioidaan. Oppimistavoitteen “julkinen puhuminen” osalta he voivat itse valita aihepiirin ja konferenssin ajankohdan.
● Vapaaehtoinen puolitien arviointi: tarjoa oppilaille mahdollisuuksia saada sinulta palautetta siitä, mitä he ovat jo tehneet. Nämä palautetilaisuudet eivät ole pakollisia: he voivat itse päättää haluavatko he osallistua vaiko eivät.
● Itsearviointi: anna oppilaiden antaa itselleen pisteitä. Vastaavatko nämä sinun antamiasi pisteitä?
● Vertaisarviointi: anna oppilaiden antaa palautetta luokkatovereilleen. Pohtikaa yhdessä, millaisia ovat hyvät arviointikriteerit.

5. Uskalla ajatella uusilla tavoilla

Ajattele aina suhteessa tavoitteisiisi:

● Mitkä tavoitteet haluat saavuttaa?
● Miten näihin tavoitteisiin pääsee?
● Miten tavoitteisiin päästään eri tavoin eri oppilaiden osalta?

Kuvittele aina, että ohjaat prosessia kuin lentäjä. Lähde liikkeelle kasvuajattelusta ja positiivisesta suhtautumisesta nuoria kohtaan, ja pidä aina kiinni tästä lähtökohdasta. Sitten päätä, mitä reittiä kuljet ja valitse kaikki ne oppimisympäristön osa-alueet, jotka on kuvattu edellä. Täältä voit löytää Edina-ohjaamon. Tämä havainnollistus auttaa hahmottamaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka avautuvat sinulle todellisena lentäjä-opettajana.