Lisälukemistoa

Koska vastikään maahan saapuneiden oppilaiden kielen omaksumisesta on tehty mittavasti tutkimusta, tässä osiossa on tiivistelmiä olennaisesta siirtymiin liittyvästä kirjallisuudesta.

1. Successful integration of migrant children in EU member states: Examples of good practice – Herzog-Punzenberger, 2016

Tämä saksalainen raportti keskittyy institutionaalisiin puitteisiin, aloitteisiin, projekteihin ja ohjelmiin, joiden tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajataustaisten lapsien ja heidän perheidensä osallistumista koulutukseen. Raportissa keskustellaan hyvistä käytännöistä ja tarjotaan lista suosituksista sivuilla 18–19 (englanniksi).

2. The Academic Engagement of Newly Arriving Somali Bantu Students in a US Elementary School – Birman & Tran, 2015

Tämä raportti esittelee tutkimuksen, jossa tarkastellaan vain vähän tai ei lainkaan koulutusta kotimaassaan saaneiden Somalian bantu-väestöön kuuluvien oppilaiden akateemisia suorituksia sekä motivaatiota. Tutkimus osoittaa, että kouluun liittyvä motivaation puute ja käytösongelmat eivät johdu siitä, että oppilailta puuttuisi kiinnostus koulutusta kohtaan, vaan koulukulttuuriin liittyvästä tiedon puutteesta. Opettajat tarvitsevat hyvää ohjausta, jotta he voivat toimia tämän kohderyhmän hyväksi.

3. High school dropouts: Interactions between social context, self-perceptions, school engagement, and student dropout – Fall & Roberts, 2012

Tässä tutkimuksessa analysoitiin aineistoa koulutuksen pitkittäistutkimuksesta Yhdysvalloista (Education Longitudinal Study of 2002–2004, USA) ja siinä pyrittiin ymmärtämään kontekstisidonnaisten muuttujien ja oppilaiden sitoutuneisuuden keskinäistä vuorovaikutusta. Erään motivaation kehittymisen mallin (the self-system model of motivation development) perusteella, joka ottaa huomioon sosiaalisen kontekstin, itseä koskevat käsitykset, kouluun sitoutuneisuuden ja akateemiset saavutukset, Fall ja Roberts väittävät, että “havainnot sosiaalisesta kontekstista (opettajien ja vanhempien tuki) ennustavat oppilaan itseä koskevia käsityksiä (käsitys omasta kontrollista ja kouluun samastuminen), jotka puolestaan ennustavat oppilaan akateemista ja käyttäytymistä koskevaa sitoutuneisuutta, sekä menestystä opinnoissa. Lisäksi oppilaiden akateeminen ja käyttäytymistä koskeva sitoutuneisuus ja saavutukset 10. luokalla olivat yhteydessä vähentyneeseen todennäköisyyteen koulunkäynnin keskeyttämiselle 12. luokalla (2012: 787).

4. School motivation and high school dropout: The mediating role of educational expectation – Fan & Wolters, 2014

Tämä tutkimus esittää, että motivaatio on ratkaiseva tekijä koulun keskeyttämistä tarkasteltaessa, oppilaan sosiaalisen taustan ja koulukäyttäytymisen ohella. Fan ja Wolters näyttävät “mahdollisia polkuja, jotka motivoivat oppilaita sinnittelemään yläkoulussa. Nämä polut ovat yhteydessä oppilaiden koulutusta koskeviin odotuksiin, ja ne ovat juurtuneet erityisesti oppilaan uskomuksiin omista kyvyistään, sekä luontaiseen kiinnostukseen oppimista kohtaan.” (2014: 22).