Neuvoja

Opettajien ja oppilaiden tulee valvoa ja arvioida faktuaalisen kielen kehityksen tuloksia käyttämällä portfolioita ja muita tekniikoita edistymisen seuraamiseksi. Esimerkiksi Alankomaissa oppilaat käyttävät eurooppalaista kieliportfoliota (European Language Portfolio, ELP) raportoidakseen koulun ulkopuolella tapahtunutta kielenoppimista (esimerkiksi äidinkielen käyttäminen kotona, jos tämä kieli on eri kuin koulun kieli, tai yhteydenpito ulkomailla asuvien perheenjäsenten ja ystävien kanssa) ja arvioidakseen omaa osaamistaan. ELP auttaa äidinkieltään oppivia lapsia saamaan tunnustusta kielitaidoille, joita ei ole hankittu muodollisen koulutuksen kautta. ELP:tä koskevan tutkimuksen (Aarts ja Broeder, 2006) mukaan oppilaat suhtautuivat siihen myönteisesti, koska heidän kielitaitonsa tunnistettiin ja sitä arvostettiin ja he pystyivät arvioimaan ja pitämään kirjaa edistymisestään. Tutkimus osoitti myös, että ELP auttaa opettajia ymmärtämään monikielisiä luokkahuoneitaan paremmin ja arvostamaan oppilaiden kielitaito-osaamista (Euroopan komissio, 2015). Voit tutustua ELP:n (verkkosivuihin) ja perehtyä lukuisiin asiakirjoihin, joista löytyy vinkkejä kielibiografian rakentamiseen.

Kieli ja koulutuskeskus sekä Moninaisuuden ja oppimisen tukikeskus perustivat yhdessä Flaamilaisen opetusministeriön (Flemish Ministry of Education and Training) kanssa laaja-alaisen arvioinnin työkalupakin. Tämä työkalupakki esittelee yhdenlaisen laaja-alaisen arvioinnin tavan, joka keskittyy seuraamaan edistymistä koulukielen oppimisessa ja muodostaa kehitykseen keskittyvän yleiskatsauksen. Tärkeitä näkökulmia tässä työkalupakissa ovat:

  1. Kehittyminen on tärkeämpää kuin aloitustaso.
  2. Keskitytään siihen, mihin oppilas pystyy.
  3. Kokoamasi tiedot eivät ole olennaisia vain koululle, vaan myös sinulle. Ne testaavat tekemiäsi ennusteita: oletko ollut riittävän kunnianhimoinen? Miten voit innostaa lasta paremmin?
  4. Muista, että kohdekielen kehityksen ja kognitiivisten taitojen välillä on ero.

Pitämällä kielipäiväkirjaa jokaisesta oppilaasta, mitkä tahansa spesifit ongelmat, joita oppilaalla voi olla, on helppo havaita. Näin voit vastata kohdennetusti oppilaan tarpeisiin. Pidä päiväkirjaa kaikista oppilaista ja työstä sitä kahden viikon välein heidän puhutun ja kirjoitetun kielen käyttöään seuraten. Tämän voi toteuttaa monella eri tavalla:

● Anna oppilaan joka kerta kuvailla, mitä samassa lyhyessä sarjakuvassa tapahtuu ja kirjoita samalla muistiinpanoja tai nauhoita se.
● Anna oppilaan kirjoittaa pieni tekstinpätkä samasta aiheesta joka kerta.
● Anna edistyneiden oppilaiden istua ryhmissä ja kertoa toisilleen lyhyisiin sarjakuviin pohjautuvia tarinoita. Ne, jotka eivät osallistu tarinankerrontaan, kirjoittavat samalla (puhujaa tulisi ohjeistaa puhumaan hitaasti).
● Anna myös oppilaiden pitää päiväkirjaa: anna heidän kertoa tarinansa tai piirtää sekä kuvailla unelmiaan, odotuksiaan ja tulevaisuuden tavoitteitaan, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Käytä myönteisiä todistuksia juhlistaaksesi tavoitteiden saavuttamista.