Noin Edina

EDINA on lyhenne sanoista EDucation of International Newly Arrived migrant pupils eli Koulutusta hiljattain maahan saapuneille kansainvälisille oppilaille. EDINA-projektin kehittäjiä ovat Emmanuelle le Pichon-Vorstman ja Venhar Sariaslan. Projekti tuo yhteen päättäjiä, kouluja ja tutkijoita Suomesta (Helsinki), Belgiasta (Gent) ja Hollannista (Rotterdam ja Utrecht).

EDINAn päätavoite on tarjota tukea kunnille, kouluille ja opettajille vastikään maahan tulleiden oppilaiden vastaanottamisessa ja integroimisessa koulujärjestelmään. Eurooppaan suuntautuvien ja Euroopan sisäisten muuttoliikkeiden vuoksi kouluihin tulee yhä enemmän ja enemmän oppilaita, jotka eivät hallitse koulussa käytettävää kieltä. Tilanne luo merkittävän haasteen eurooppalaiselle koulujärjestelmälle. Tätä taustaa ajatellen vasta maahan saapuneiden oppilaiden uusilla kouluilla on ensiarvoisen tärkeä rooli vastaanoton onnistumisessa ja sen myötä laajemminkin integraation sujumisessa.

Projektissa mukana olevat kolme jäsenvaltiota tarjoavat lapsille ja nuorille koulutusta heidän oleskelustatuksestaan riippumatta. Kriteerit vaihtelevat kuitenkin maiden sisällä ja niiden välillä. Esimerkiksi vastaanottamista, erityisopetuksen kestoa, yleisopetukseen tai toisen asteen kouluun siirtymistä, oppimisympäristöjen järjestämistä tai opettajien koulutustaustaa koskevat vaatimukset ovat moninaisia. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä, mitkä lähestymistavat ovat tehokkaimpia. Tiedontarve on siis suuri, jotta voidaan parhailla mahdollisilla tavoilla parantaa vastikään maahan tulleiden oppilaiden opetusta ja voimaannuttaa kouluja ympäri Eurooppaa. Päätavoitteena onkin parantaa näiden haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä.

Projektimme kehittää useasta eri moduulista koostuvan ohjelman. Ohjelmaan kuuluvat:

  • harjoitusmoduuli, jonka avulla voidaan kehittää opettajien osaamista
  • harjoitusmoduuli, jolla voidaan edistää aktiivista eriyttämistä luokassa
  • työkalupakki ja resurssivaranto auttamaan vasta maahan tulleiden oppilaiden vastaanottamisessa, havainnoinnissa ja siirtymäprosesseissa.

Ohjelmamme erityisenä vahvuutena on, että sen kehittäjinä toimii monialainen työryhmä opettajia, koulujen johtokuntaa, kunnan edustajia ja tutkijoita kasvatustieteen, didaktiikan, kulttuurienvälisen kommunikaation ja toisen kielen oppimisen aloilta. Se on tarkoitettu käyttöön niin opettajille, kouluille, kunnille kuin päättäjillekin. Ohjelman pohjana on perusteellinen laadullinen analyysi, joka on tehty 6–18 -vuotiaiden vastikään maahan tulleiden tilanteista hankkeessa mukana olleen kolmen maan koulujärjestelmissä.

Tavoitteenamme on:
(1) vähentää eriarvoisuutta varmistamalla, että lähetteitä erityishoidon piiriin ei tehdä liikaa eikä liian vähän, sekä ehdottamalla opettajien, koulujen ja kuntien avuksi sopivia strategioita ja toimia, joilla tukea näitä lapsia
(2) tehostaa vastikään maahan tulleiden oppilaiden koulutukseen tehtäviä sijoituksia tukemalla tälle ryhmälle suunnattujen hallinto-ohjelmien kehittämistä kuntatasolla
(3) vahvistaa koulun henkilökunnan koulutuspolkuja edistämällä koulujen, kuntien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tämän ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että vasta maahan tulleet oppilaat pääsevät osallistumaan kognitiivisia valmiuksiaan vastaavalle koulutustasolle. Näin vähennetään ennenaikaista koulun keskeyttämistä ja tuetaan erinomaisia koulusaavutuksia.