Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Het Project

Het EDINA project (EDucation of International Newly Arrived migrant pupils) brengt beleidsmakers, scholen en onderzoekers uit Finland (Helsinki), België (Gent) en Nederland (Rotterdam en Utrecht) samen. Het voornaamste doel van EDINA is om ondersteuning te bieden aan gemeenten, scholen en leerkrachten bij de ontvangst en integratie van NAMS (Newly Arrived Migrant pupilS) in het schoolsysteem. De grote toestroom van NAMS in en binnen Europa maakt dat scholen een constante toename ervaren van leerlingen die de schooltaal niet machtig zijn. Deze situatie is een enorme uitdaging voor het Europese schoolsysteem. Dat een succesvolle ontvangst van NAMS in hun nieuwe scholen van groot belang is om hen optimaal te laten integreren, staat buiten kijf.

De drie landen verzorgen onderwijs voor kinderen en adolescenten, onafhankelijk van hun verblijfstatus. Echter, criteria wat betreft de ontvangst, duur van eventueel speciaal onderwijs, transitie naar regulier of naar het voortgezet onderwijs, vormgeven van leeromgevingen en onderwijsachtergrond van leerkrachten variëren sterk binnen en tussen de landen. Op dit moment is het onbekend welke aanpak het effectiefst is. Er is daarom een grote behoefte om de meest succesvolle strategieën om het onderwijs aan NAMS te verbeteren te identificeren en om deze kennis beschikbaar te maken aan scholen in Europa. Op deze manier zullen deze scholen versterkt worden en uiteindelijk de perspectieven van deze kwetsbare groep leerlingen kunnen verbeteren.

Ons project zal een multi-modulair programma volgen. Dit programma bevat een module om specifieke leerkrachtvaardigheden te ontwikkelen, een module om actieve differentiatie binnen het klaslokaal aan te moedigen, en een toolset en hulpbronnen om de ontvangst, observatie en transitie processen van NAMS te optimaliseren. Een bijzondere kracht van dit programma is dat de verschillende modules ontwikkeld zullen worden door een interdisciplinair team van leerkrachten, schoolbesturen, gemeenten en onderzoekers vanuit de velden pedagogiek, didactiek, interculturele communicatie en tweede taalverwerving. Het zal vervolgens gebruikt worden door leerkrachten, scholen, gemeenten en beleidsmakers. Het is gebaseerd op een grondige kwalitatieve analyse van de situatie van NAMS (leeftijd 6-18) in de schoolsystemen van de drie betrokken landen.  De doelen zijn om (1) onder- of oververwijzing naar speciale hulp te verkleinen, adequate strategieën en activiteiten voorstellen om leerkrachten, scholen en gemeenten te helpen deze kinderen te ondersteunen, (2) de efficiëntie waarmee er geïnvesteerd wordt in de educatie van NAMS te vergroten, (3) de educatie en trainingspaden van schoolmedewerkers te versterken en de samenwerking tussen scholen, gemeenten en onderzoekers nationaal en internationaal verder uit te breiden. Met dit programma, mikken we erop er voor te zorgen dat NAMS toegang krijgen tot het onderwijsniveau dat aansluit bij hun cognitieve mogelijkheden en zo het aantal vroege schoolverlaters te verkleinen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.